Stanovy ProMikro z.s.

Asociace mikroskopické stomatologie ProMikro, z.s.

Čl. I

Název a sídlo spolku

1. Název spolku je Asociace mikroskopické stomatologie ProMikro, z.s.

2. Sídlem spolku je Praha.

 

Čl. II

Účel spolku

Účelem spolku je podpora zvyšování odbornosti zubních lékařů v mikroskopické stomatologii.

 

Čl. III

Hlavní činnost spolku

Spolek

a) je odbornou společností se zaměřením na mikroskopickou stomatologii,
b) pořádá semináře, školení, konference či kongresy,
c) zajišťuje informovanost svých členů o nejmodernějších technikách a postupech v zubním lékařství,
d) vydává odborné publikace,
e) obhajuje a prosazuje mikroskopickou stomatologii v zájmu zlepšení zdraví všech obyvatel v souladu s programem Světové zdravotnické organizace.

 

Čl. IV

Členství ve spolku

1. Členství ve spolku je trojího druhu:

a) členství zubního lékaře,
b) členství jiného odborníka či právnické osoby,
c) čestné členství.

Členstvím ve spolku se pro účely těchto stanov rozumí souhrnně členství zubního lékaře a členství jiného odborníka či právnické osoby, nevyplývá-li z jednotlivého ustanovení těchto stanov něco jiného.

 

2. Členem spolku může být zubní lékař (členství zubního lékaře) nebo jiný odborník zabývající se problematikou související s mikroskopickou stomatologií nebo právnická osoba, jejímž předmětem činnosti je obchod se zdravotnickými prostředky nebo zdravotnickým materiálem (členství jiného odborníka či právnické osoby).

 

3. Členství ve spolku vzniká schválením písemné přihlášky výkonným výborem, ne však dříve, než uchazeč o členství zaplatí roční členský příspěvek.

 

4. Členství ve spolku zaniká:
a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena spolku,
b) úmrtím nebo zánikem člena,
c) zánikem spolku,

d) nezaplatí-li člen roční členský příspěvek do dvou měsíců ode dne jeho splatnosti, přestože byl před uplynutím této lhůty k zaplacení ročního členského příspěvku výkonným výborem vyzván; členství zanikne marným uplynutím určené lhůty,

e) vyloučením člena. O vyloučení člena rozhoduje výkonný výbor. Vyloučit lze člena, který

I. závažně porušil povinnost vyplývající z členství nebo ze zákona, nebo
II. opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany výkonného výboru porušil tyto
stanovy nebo zákon.

O přezkoumání rozhodnutí o vyloučení člena rozhoduje shromáždění členů na svém nejbližším zasedání.

 

5. Výkonný výbor může udělit čestné členství osobě, která se významně zasloužila o dosahování cílů spolku, a to pouze s jejím předchozím souhlasem. Čestné členství může výkonný výbor zrušit nebo se ho může čestný člen vzdát. Čestný člen nemá členská práva ani povinnosti.

 

6. Spolek vede seznam členů, který obsahuje

a) jméno, příjmení a tituly člena,
b) název právnické osoby,
c) datum narození, bydliště, v případě právnické osoby IČO a sídlo,
d) kontaktní údaje (e-mailová adresa, adresa webových stránek, telefon).

 

7. Zápis a výmazy v seznamu členů provádí výkonný výbor při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně zapsaných údajů.

 

Čl. V

Členská práva a povinnosti

1. Z členství zubního lékaře vyplývá pro člena spolku právo

a) účastnit se zasedání shromáždění členů a podílet se na jeho rozhodování hlasováním;
b) volit členy orgánů spolku a být volen do orgánů spolku,
c) požadovat informace o činnosti a hospodaření spolku,
d) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
e) podílet se na činnosti spolku,
f) zúčastnit se po splnění určených podmínek všech akcí pořádaných spolkem.

 

2. Z členství jiného odborníka či právnické osoby vyplývá pro člena spolku právo

a) účastnit se zasedání shromáždění členů a podílet se na jeho rozhodování hlasováním;
b) volit členy orgánů spolku,
c) požadovat informace o činnosti a hospodaření spolku,
d) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
e) podílet se na činnosti spolku,
f) zúčastnit se po splnění určených podmínek všech akcí pořádaných spolkem.

 

3. Z členství ve spolku vyplývají členům Spolku tyto povinnosti

a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
b) platit roční členský příspěvek,
c) aktivně hájit zájmy spolku a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
d) účastnit se zasedání shromáždění členů a jednání orgánů spolku, jejichž je členem, a přispívat ke zlepšení jejich práce,
e) mít funkční e-mailovou adresu,
f) pravidelně sledovat internetové stránky spolku,
g) neprodleně oznámit výkonnému výboru změny údajů zapsaných v seznamu členů.

 

Čl. VI

Orgány spolku

 Spolek má tyto orgány:

a) shromáždění členů,
b) výkonný výbor,
c) prezident,
d) viceprezidenti,
e) kontrolní komise.

 

Čl. VII

Shromáždění členů

1. Shromáždění členů je nejvyšším orgánem spolku.

2. Shromáždění členů

a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
b) volí a odvolává prezidenta a viceprezidenty,
c) volí a odvolává členy kontrolní komise,
d) schvaluje výroční zprávu o hospodaření spolku,
e) přezkoumává rozhodnutí výkonného výboru o vyloučení člena,
f) rozhoduje o fúzi, rozdělení a zrušení spolku,
g) rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku, jakož i o věcech, které si k rozhodnutí vyhradí.

 

3. Zasedání shromáždění členů svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Výkonný výbor je povinen svolat do jednoho měsíce zasedání shromáždění členů, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku nebo kontrolní komise. Pozvánku na zasedání shromáždění členů zasílá výkonný výbor členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu uvedenou v seznamu členů, a to nejpozději patnáct dní před jeho konáním. Součástí pozvánky je návrh pořadu zasedání.

 

4. Shromáždění členů je usnášeníschopné, účastní-li se jeho zasedání více než čtvrtina všech členů spolku. Shromáždění členů se usnáší nadpoloviční většinou přítomných členů spolku. Každý člen má při rozhodování jeden hlas. Člen je oprávněn zmocnit jiného člena, aby jej při účasti a hlasování na zasedání shromáždění členů zastupoval. Přezkoumává-li shromáždění členů rozhodnutí výkonného výboru o vyloučení člena, k hlasu člena, o jehož vyloučení jde, se nepřihlíží.

 

5. Výkonný výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do 30 dnů od jeho ukončení.

 

6. Není-li shromáždění členů na svém zasedání schopno usnášet se, může výkonný výbor nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání náhradní zasedání shromáždění členů. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání shromáždění členů. Náhradní zasedání shromáždění členů se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání shromáždění členů předtím svoláno. Na náhradním zasedání je shromáždění členů schopno se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů, usnesení přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů a může jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání.

 

7. Nesvolá-li výkonný výbor zasedání shromáždění členů, ačkoliv byl povinen tak učinit, může zasedání shromáždění členů svolat kontrolní komise nebo kterýkoliv člen spolku.

Čl. VIII

Výkonný výbor

1. Výkonný výbor má 4 členy: prezidenta, viceprezidenta pro vzdělávání, viceprezidenta pro inovace a viceprezidenta pro hospodaření.

 

2. Funkční období výkonného výboru je čtyřleté. Uprázdní-li se místo ve výkonném výboru v průběhu funkčního období, konají se nejpozději do tří měsíců doplňující volby; člen výkonného výboru zvolený v doplňujících volbách je zvolen pouze na zbytek funkčního období výkonného výboru.

 

3. Zasedání výkonného výboru svolává prezident nebo společně nejméně dva viceprezidenti, a to podle potřeby, nejméně však čtyřikrát do roka.

 

4. Výkonný výbor je statutárním orgánem spolku. Za výkonný výbor navenek jedná prezident nebo společně dva viceprezidenti.

 

5. Výkonný výbor

a) zajišťuje činnost spolku,
b) svolává zasedání shromáždění členů,
c) organizuje akce pořádané spolkem,
d) jmenuje a odvolává členy kongresové komise,
e) schvaluje přihlášky za člena spolku,
f) vede seznam členů spolku,
g) schvaluje usnesením výši ročního členského příspěvku a jeho splatnost,
h) sestavuje rámcový plán činnosti spolku na kalendářní rok; rámcový plán výkonný výbor schvaluje vždy před zahájením kalendářního roku, jehož se týká,
i) sestavuje a schvaluje rozpočet spolku na kalendářní rok; rozpočet spolku výkonný výbor schvaluje vždy před zahájením kalendářního roku, jehož se týká,
j) hospodaří s majetkem spolku podle schváleného rozpočtu, vybírá členské příspěvky, zajišťuje plnění závazků spolku a dohlíží na úhradu pohledávek spolku,
k) zajišťuje vedení účetnictví spolku,
l) zpracovává výroční zprávu o hospodaření spolku a předkládá ji shromáždění členů.

 

6. Zasedání výkonného výboru řídí prezident nebo viceprezident, kterého řízením zasedání pověřil prezident nebo výkonný výbor. Výkonný výbor je usnášeníschopný, jsou-li přítomni alespoň tři jeho členové; usnesení výkonný výbor přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta. Rozhoduje-li výkonný výbor o vyloučení člena, který je členem výkonného výboru, k jeho hlasu se nepřihlíží.

 

7. Výkonný výbor může zajištěním své agendy nebo její části pověřit některého svého člena; usnesení však přijímá vždy výkonný výbor. Výkonný výbor může k zajištění činnosti spolku zřídit pracovní tým, jehož členy mohou být tuzemské i zahraniční osoby, včetně osob, které nejsou členy spolku.

 

Čl. IX

Kontrolní komise

1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku. Má tři členy a její funkční období je čtyřleté. Uprázdní-li se místo v kontrolní komisi v průběhu funkčního období, konají se nejpozději do tří měsíců doplňující volby; člen kontrolní komise zvolený v doplňujících volbách je zvolen pouze na zbytek funkčního období kontrolní komise.
2. Kontrolní komise

a) dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy,
b) svolává zasedání shromáždění členů, nesvolal-li je výkonný výbor, ač k tomu byl povinen.

 

3. Kontrolní komise nebo její pověřený člen mohou nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů dalších orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

 

4. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně výkonný výbor. Nezjedná-li výkonný výbor nápravu závažných nedostatků v přiměřené lhůtě, požádá jej kontrolní komise o svolání zasedání shromáždění členů.

 

5. O svých zjištěních a přijatých opatřeních informuje kontrolní komise shromáždění členů.

 

Čl. X

Kongresová komise

1. Kongresová komise je komisí výkonného výboru. Jejím předsedou je viceprezident pro vzdělávání; další dva členy jmenuje výkonný výbor na období dvou let.

 

2. Kongresová komise

a) plánuje, organizuje a zajišťuje termín a místo konání sympozia Pro Mikro,
b) navrhuje program sympozia Pro Mikro, oslovuje potenciální lektory a sponzory,
c) navrhuje rozpočet sympozia Pro Mikro.

 

Čl. XI

Zásady hospodaření

1. Příjmy spolku tvoří zejména

a) členské příspěvky,
b) příjmy z majetku, grantů, darů, dotací,
c) příjmy z pořádaných vzdělávacích a školících akcí,
d) jiné příjmy.

 

2. Majetek spolku lze využívat pouze k realizaci účelu spolku, a to v souladu s rámcovým plánem činnosti a podle schváleného rozpočtu.

 

Čl. XII

Zánik spolku

Spolek zanikne zrušením, fúzí nebo rozdělením. O zániku spolku rozhoduje shromáždění členů, případně soud. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy rovným dílem.

 

Schváleno shromážděním členů dne 9. ledna 2015.